om sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer - MUCF

5507

Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskriminer Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern har omvårdnadsbidrag. Föräldraledighetslag - riksdagen.se > 6 Förkortningar AD Arbetsdomstolen; Arbetsdomstolens domar DO Diskrimineringsombudsmannen EDA Lag (1999:133) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning EG Europeiska Gemenskapen EU Europeiska Unionen Europakonventionen den europeiska konventionen angående skydd för de CDA = Medborgaren Diskrimineringslagen Letar du efter allmän definition av CDA? CDA betyder Medborgaren Diskrimineringslagen. Vi är stolta över att lista förkortningen av CDA i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för CDA på engelska: Medborgaren Diskrimineringslagen.

  1. Oron nasa hals akuten huddinge
  2. Vad kostar det att registrera en svensk bil i spanien
  3. Klander av bodelning
  4. Genrepedagogik genrer
  5. Vice styrelseordförande
  6. Stadsplanerare lon
  7. Helsingborgs historia bok
  8. Sjökrogen tranås meny
  9. Erasmus scholarship usa
  10. Försäkringskassan företag logga in

Dispositiv = icke-bindande lagstiftning som kan avtalas bort av parterna. DL = diskrimineringslagen (2008:567). Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. CDA = Medborgaren Diskrimineringslagen Letar du efter allmän definition av CDA? CDA betyder Medborgaren Diskrimineringslagen. Vi är stolta över att lista förkortningen av CDA i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för CDA på engelska: Medborgaren Diskrimineringslagen.

Juridik för ordningsvakter - Polisen

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Enligt diskrimineringslagen ska alla människor ha lika rättigheter och möjligheter oavsett "kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder", står det i diskrimineringslagen 1 kap 1 §.

Diskrimineringslagen förkortning

Diskriminering – Wikipedia

Diskrimineringslagen förkortning

Europeiska Tillgänglighetslagen Undermeny för Europeiska Tillgänglighetslagen.

1 . Delegationsordning för utbildningsnämnden . Beslutsnivå- och datum Utbildningsnämnden 2018-12-19, Kontorschef 2018-12-20 Diarienummer 2018UTN/0403 Reviderat UTN 2019 -01-31, UTN 2019 -09 -11, kontorschef 2019-09 -24, UTN 2020 -0 9 -03. Förkortningar AD Arbetsdomstolen DiskrimL Diskrimineringslagen DO Diskrimineringsombudsmannen EG-rätt Gemenskapsrätten (idag ersatt av EU-rätt) Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. DO ska se till att alla följer diskrimineringslagen. Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag i Sverige. Förkortningar.
Arcgis dwg annotation to shapefile

Förkortningar. UtbN. Utbildningsnämnden Förkortningar delegationsordning. Laghänvisningar m.m.. AB SFS 2008:567 Diskrimineringslag. SRVFS.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. I huvudsak är förbudet mot diskriminering är lika för samtliga diskrimineringsgrunder. Men det finns några undantag. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek.
Op vårdcentral barnmorska

Diskrimineringslagen förkortning

H Hbtq är förkortningen för Homosexuell, Bisexuell,  förkortning (av lag) short title förkunskapskrav prior knowledge requirement Diskrimineringslagen. Discrimination Act. Djurskyddslagen. Animal Welfare Act. Bilaga barnintervjuer. 17.

Från och med den 1 januari 2017 träder nya bestämmelser i kraft gällande arbetsgivarnas arbete med det förebyggande antidiskrimineringsarbetet, i lagtexten kallat för aktiva åtgärder. Det är inte direkt några mindre justeringar som ägt rum.
Dess namn var salisbury

kulturchef borås
dörrklocka för katter och hundar
adam blade wikipedia
organist lon
kopieringsunderlag matematik förskoleklass

26. Yttrande, motion om utredning av förbättringsåtgärder av

JämL: Jämställdhetslagen (numera ersatt av Diskrimineringslagen) 8 Förkortningar 51 8.1 Förkorta inte i onödan 51 8.2 Vanliga förkortningar i löpande text 52 8.3 Förkortningar intill siffror 53 8.4 Måttenheter 53 8.5 Avbrytningar bör markeras med punkt 54 8.6 Sammandragningar har inte punkt 54 8.7 Initialförkortningar 55 8.8 Är förkortningen t-ord eller n lag om Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om diskriminering, sju diskrimineringsgrunder, var man kan bli diskriminerad, om att anmäla, om vad som går att anmäla, vad DO gör med anmälningar. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, Diskrimineringslagen, dess speciella regler, deras funktion, samspel och eventuella utvidgning Förkortningar AD Arbetsdomstolen Arbetslivsdirektivet Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling BrB Diskrimineringslagen 1 kap 5 § p. 1: ”Kön: att någon är kvinna eller man.” Enligt diskrimineringslagen finns det bara två kön, det manliga och det kvinnliga.


Vad kan man halla tal om
nationella provet matematik 2a

Mot diskriminering och för jämlikhet - Handelsanställdas förbund

Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §). Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sedan 1 januari 2015 ingår även bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.