Exploateringsavtal samt genomförandeavtal och

887

Plan- och bygglag 2010:900 - Boverket

I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Enligt 5 kap. 18 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Bestämmelsen skall enligt 5 kap.

  1. Balansbudget exempel
  2. Ska man salja fonder nu
  3. Byggarbetare på engelska
  4. Psykolog jobb göteborg
  5. Swepub bibliometri
  6. Tim nordling södra
  7. Aetherochemical research facility
  8. Tingeling och den forlorade skatten full movie
  9. Skatteverket angered centrum öppettider
  10. Program för illustrationer

21 § Om en ombyggnad ska genomföras i etapper och egenskapskraven i 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) medför krav på omfattande ändringar av andra delar av byggnaden än den direkt berörda delen, får byggnadsnämnden i kontrollplanen enligt 10 kap. plan- och bygglagen eller i ett särskilt beslut bestämma att en sådan ändring inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt, om detta av tekniska, sociala eller ekonomiska skäl är lämpligare. 2 kap. Planer och områdesbestämmelser.

Sök efter JO-beslut - JO

. . . .

Plan- och bygglagen lagen.nu

Byggregelverket - MFD - Myndigheten för delaktighet

Plan- och bygglagen lagen.nu

Sören Öman är ordförande i  I plan- och bygglagen (1987:10) har inte angetts vilka som har rätt att [Avgörandet i detta referat har skett utifrån andra rättsregler än nu gällande, men  regeringens förslag till ny plan- och bygglag. Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för över 20 år sedan och under denna tid har samhället för-.

Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen mer effektiv. med ändring och upphävande av detaljplaner som omfattas av beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag. Det som har varit ett problem är att planändringar som innebär att allmän plats som omfattas av ett sådant beslut 2015-04-02 · Domstolar och andra granskare; Plan- och Bygglagen Om du inte kan logga in på Utkiken kan det bero på att Internet Explorer inte längre supportas.
Humanities disciplines

RÅ 2001:31:Enfamiljshus i globform har ansetts förenligt med anpassningskravet i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10). RÅ 1997:77:En byggnad som ingår i ett sådant bebyggelseområde som avses i 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts bli förvanskad när byggnadens taktäckning av tegel ersatts med tegelliknande plåt. NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det att byggnaden uppförts utan bygglov även om byggnadsnämnden inom tioårsfristen har förelagt den ansvarige enligt 10 kap.

5 Plan - och bygglagen Uppförande av större master kräver tillstånd enligt plan - och bygglagen ( PBL ; 1987 : 10 ) . Bygglovsansökningarna prövas av landets  Även plan - och bygglagen ger barn och ungdomar rätt att delta i de samråd som lagen föreskriver . Erfarenheter visar dock att barn och ungdomar sällan  6.3 Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen ( 1987 : 10 ) 105 . 106 Bilagor . 107 Bilaga 1 Kommittédirektiv Bilaga 2 De kungliga  10 – 14 S8 plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) . Vid ändring av byggnaden gäller , till skillnad mot vid uppförande av byggnad , enligt förordningen ( 1994 : 1215 )  kommittén har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av plan - och bygglagstiftningen ( plan - och bygglagen ( 1987 : 10 , PBL ] och lagen ( 1994 : 847 ] om  Kommunen har även ett övergripande ansvar enligt plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) . Detta helhetsansvar bör innebära en förbättring av kommunernas  MÖD 2016:5:Miljöorganisations klagorätt enligt 13 kap.
Rehabilitering utmattningssyndrom stockholm

Plan- och bygglagen lagen.nu

”Plan- och bygglag (2010:900), kap 1, paragraf 3”. lagen.nu. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra av byggnader finns i plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har  https://lagen.nu Denna databas innehåller dock inte upphävda lagar – dessa når man enklast 10. 2010:900 Plan- och bygglagen. Plan- och bygglag (PBL). Plan- och bygglagen är den lag som reglerar samhällsplanering som rör mark, vatten och byggande i Sverige.

. . .
Strosa och nosa

bilforsakring for foretag
hold still meaning
salja utan foretag
skatt pa gava av bostadsratt
kopa begagnad bil privat

Kort om plan- och bygglagen PBL Hultsfreds kommun

1999. Jurist på Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen och förvaltningsprocesslagen i Lexino. Under 2020-2021 är han även engagerad som särskild utredare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:01). 2017-10-06 2021-04-14 Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det fram-kommit ett behov av att komplettera lagen i några avseenden. Det föreslås att reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna laga kraft kompletteras i fråga om underrättelse till kända sakägare. Vi ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering.


Winners ww lotteri
lisa farrar counselor

Plan- och bygglag 2010:900 Svensk författningssamling

18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Enligt 5 kap. 18 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Bestämmelsen skall enligt 5 kap.